Kwaliteit

Wanneer u als opdrachtgever besluit om ATKB opdracht te verlenen, doet u dit in de terechte overtuiging dat ATKB in haar werkzaamheden aan belangrijke kwaliteitsnormen voldoet. Wij garanderen een hoogwaardige kwaliteit met betrekking tot onze producten en processen. Daarom zijn de werkzaamheden die wij uitvoeren gekoppeld aan officiële erkenningen en regelingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze erkenningen en regelingen.

De actuele registratie van de erkenningen van ATKB met betrekking tot bodemonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

ATKB vindt kwaliteitshandhaving van de dienstverlening en het delen van kennis binnen haar branche belangrijk. Om hieraan een bijdrage te leveren, zijn wij aangesloten bij diverse brancheorganisaties. Hieronder vindt u een overzicht van deze brancheorganisaties.

NEN-EN-ISO 9001:2008
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. ATKB beschikt over dit certificaat. Voor het certificaat klik hier.

VCA**
VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Hoewel VCA niet bij wet verplicht is, kan de VCA-certificering van opdrachtnemers wel door opdrachtgevers worden geëist. ATKB is in het bezit van een VGM-systeem dat is gecertificeerd volgens VCA**. Als eerste bureau in Nederland heeft ATKB ook haar werkzaamheden op het gebied van ecologie en visserij onder de scope van haar VCA**-certificaat gebracht. Voor het certificaat klik hier.

Daarnaast zijn onze medewerkers in de buitendienst in het bezit van de persoonlijke certificaten voor minimaal de VCA-Basisveiligheid en beschikken de projectleiders over het certificaat VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden). Bij uitbesteding van werkzaamheden of bij inhuur van personeel wordt gebruikgemaakt van respectievelijk VCA-gecertificeerde onderaannemers en VCU (Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)-gecertificeerde uitzendbureaus. Hiermee wordt gegarandeerd dat ook ingehuurde bedrijven en medewerkers aan dezelfde (veiligheids)eisen voldoen als ATKB en haar medewerkers.

Wet op Dierproeven
De Wet op Dierproeven heeft het beschermen van het welzijn van proefdieren tot doel door kaders te stellen waaraan dierproeven moeten voldoen en alleen deskundige en bevoegde mensen met proefdieren te laten werken. ATKB heeft een vergunning om dierproeven uit te mogen voeren en diverse bevoegde en bekwame mensen in dienst die dierproeven mogen ontwerpen (Art. 9 functionarissen) en de proeven in het veld tot uitvoering mogen brengen (Art. 12 functionarissen). De dierproefplannen van ATKB worden altijd voorgelegd aan een Dier Experimenten Commissie (DEC) die zorgt voor ethische toetsing van het proefplan.

KWALIBO
KWALIBO (Kwaliteitsborging bij Bodemintermediairs) heeft het vergroten van de betrouwbaarheid van het werk van bodemintermediairs tot doel door kwaliteits- en integriteitseisen te stellen aan activiteiten binnen bodembeheer. KWALIBO omvat de wettelijke erkenningsplicht van bedrijven en personen in het bodembeheer. ATKB werkt door middel van deze erkenning aan de preventie van fouten en voert structurele verbeteringen van haar werkwijze door op basis van door de markt en de overheid geformuleerde kwaliteitsstandaarden.

BRL SIKB 1000
BRL SIKB 1000 is gericht op de monsterneming bij partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. ATKB is erkend monsternemer voor de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer) -protocollen 1001 (monsterneming grond voor partijkeuringen) en 1002 (monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen uit statische partijen voor partijkeuringen). Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 2000
BRL SIKB 2000 is gericht op milieuhygiënisch veldwerk bij bodemonderzoek. ATKB is erkend monsternemer voor de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer) -protocollen 2001 (monsterneming grond), 2002 (monsterneming grondwater), 2003 (monsterneming waterbodem) en 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 2100
BRL SIKB 2100 is gericht op het verrichten van (diepe) mechanische boringen op landbodem en in het bijzonder op het voorkomen van verticale verspreiding van eventuele grondwaterverontreiniging. ATKB is gecertificeerd en erkend voor werkzaamheden volgens VKB (Vereniging Kwaliteitsboring Bodembeheer) -protocol 2101 (mechanisch boren). Voor het certificaat klik hier.

BRL SIKB 6000
Voor de milieukundige processturing, milieukundige verificatie en milieukundige begeleiding bij landbodemsaneringen heeft ATKB een aantal gecertificeerde milieukundige begeleiders (MKB) en projectleiders volgens de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer) -protocollen 6001 (saneringen met conventionele methoden) en 6002 (in-situ saneringen) in dienst. Wij zijn tevens gecertificeerd voor protocol 6003 (begeleiding bij waterbodemsaneringen). Voor het certificaat klik hier.

Netwerk Groene Bureaus
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. ATKB is één van de 70 leden van het NGB en algemeen directeur Johan Burger is voorzitter. De leden streven ernaar een kwalitatief hoogstaande en integere bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen van opdrachtgevers. De verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving staat hierbij centraal, dit tevens ten dienste van de toekomstige generaties. De inbreng van de leden is gebaseerd op vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring en inzicht in de maatschappelijke context met daarbij een onafhankelijke opstelling. Leden onderschrijven de gedragscode van het NGB waarin staat op welke wijze de leden opdrachtgevers deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren op het gebied van natuur en landschap. Met deze gedragscode zijn de leden aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. Voor de gedragscode van het NGB klik hier.

Dutch Green Building Council
Sinds 2014 is ATKB participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC is de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed en heeft het verduurzamen van de gebouwde omgeving als missie. Zie voor meer informatie de website van de DGBC.

Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer
ATKB is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB streeft naar kwaliteitsborging en een continue verbetering van milieutechnisch bodemadvies bij de twintig aangesloten adviesbureaus. Door het VKB-keurmerk hebben opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerende adviesbureau conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt werkt. Deze eisen hebben betrekking op de competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Het VKB-keurmerk geeft aan dat het betreffende adviesbureau zich actief bezighoudt met kwaliteitsverbetering, voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en de werkzaamheden worden uitgevoerd door competente medewerkers volgens de vigerende VKB-protocollen. Zie voor meer informatie de website van de VKB.

NEN
ATKB is lid van de NEN – Normcommissie en wij maken daarmee deel uit van het normalisatieproces.